«Portrait of Bogdan Khmelnytsky» «Viaduct» «Valya»
«Portrait of daughter» «Buffalo» «Portrait of woman»